Close

Tailoring společnosti

Tailoring společnosti pro vás zajistíme nejen u nově zakládaných společností, ale i u vaší stávající společnosti, pokud během vašeho podnikání zjistíte, že vám stávající stanovy nevyhovují.

Tuto služby děláme pro všechny typy obchodních společností (s.r.o, a.s., komanditní společnost, obchodní korporace …..)

Nejčastější úpravy stanov se týkají dědění obchodního podílu, vydání kmenových listů,  navýšení základního kapitálu, zavedení konkurenční doložky, rozhodování valné hromady per rollam a funkcí jednatele či dozorčí rady.

Časté, ale rozhodně ne všechny úpravy jsme rozdělili do tematických bloků, které s Vámi rádi na osobní schůzce probereme:

Obchodní podíl

Chcete zakázat možnost zastavení obchodního podílu?

Váš společník může chtít „ručit“ za dluh obchodním podílem a věřiteli k němu zřídit zástavní právo. Toto omezení není možné u jednočlenné společnost, po dobu kdy bude jednočlennou.

Chcete omezit nebo zakázat možnost převedení obchodního podílu?

Váš společník může ze zákona převádět obchodní podíl na jiné společníky bez souhlasu valné hromady a se souhlasem valné hromady na osoby stojící mimo společnost. Toto můžete při zakládání zakázat nebo omezit.

Chcete, aby se mohl převádět (zastavovat) OP na jiného společníka se souhlasem valné hromady?

Váš společník toto může ze zákona učinit bez souhlasu valné hromady.

Chcete, aby se mohl převádět (zastavovat) OP na osobu stojící mimo společnost bez souhlasu valné hromady?

Ze zákona jej může převézt pouze se souhlasem valné hromady.

Chcete, aby byl Váš obchodní podíl děděn?

Vyloučíte-li možnost dědení, dědicům se vyplatí vypořádácí podíl a do společnosti nevstoupí jako nový společníci.

Chcete si ve společnosti určit více podílu pro jednotlivé společníky nebo jiné druhy podílů?

Na každý podíl můžete navázat jiná práva a povinnosti – některé se dědí, některé nelze převézt ani zastavit, některé dávají právo hlasovat, jiné jsou zde pouze kvůli výplatě podílu na zisku

Chcete, aby společnost vydala kmenové listy?

Kmenové listy jsou specifické svoji neomezenou převoditelností. Ve volném překladu jsou to „akcie na držitele“

Chcete s každým podílem spojit jiná práva?

Někdo bude mít právo na podíl na zisku, někdo jiný hlasovací právo atd.

Podíl společníka může být odlišný od poměru jeho vkladu na tento podíl. Chcete tuto možnost využít?

Při rozdělování zisku společnosti se může vyplácet podle předem daného klíče, na který nemá vliv počet vlastněných procent obchodního podílu.

Základní kapitál

Chcete si při založení společnosti určit výši základního kapitálu jinou než minimální (1,-Kč)?

Zákon o obchodních korporacích stanoví minimální výši základního kapitálu částkou 1,-Kč. Základní kapitál by však měl korespondovat z výší prvotní investice do společnosti (tak, aby nebyla předlužená po prvním nákupu).

Chcete vložit do základního kapitálu jiné majetky než peníze?

Obvykle se do společností vkládá peněžitý základní kapitál. Do základního kapitálu je ale možné vložit např. movité věci, pohledávky, datové nosiče a dokumenty průmyslových práv. Je však potřeba je ocenit znaleckým posudkem

Pokud společník při zakládání společnosti nesplatí svoji část obchodního podílu / vkladu do základního kapitálu, bude ze společnosti vyloučen

Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Cena za samostatnou konzultaci je 3.000,-Kč a v případě, že si rozhodnete u nás založit společnost, nebo koupit ready-made společnost, tak se odečítá z ceny za tyto služby.

Rozhodování valné hromady

Chcete upravit minimální usnášeníschopnost valné hromady?

Jinak musí být přítomni společníci, kteří disponují alespoň polovinou všech hlasů.

Chcete si určit frekvenci svolávání valné hromady, termíny pro svolání a upravit způsob rozesílání pozvánek?

Ze zákona platí, že 1x za účetní období, min. 15 dnů předem, pozvánky poštou

Vyloučení oprávnění společníka, který se nezúčastnil valné hromady.

Neurčí-li společenská smlouva jinak, může společník nepřítomný na jednání valné hromady dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do 7 dnů ode dne konání valné hromady.

Jednatelé – dozorčí rada

Chcete upravit smlouvu o výkonu funkce jednatele (pracovní smlouvu s jednatelem), tak aby byla úplatná a ne bezúplatná?

Bez uvedení jednotlivých obligatorních složek se považuje výkon funkce jednatele jako bezplatná funkce. Toto musí být schváleno valnou hromadou, nebo dozorčí radou

Chcete si zřídit dozorčí radu?

Dozorčí radě můžete svěřit k dispozici kontrolní funkci. Dozorčí rada není povinná.