ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Obchodní korporace a družstva budou povinny uvést ujednání společenských smluv či zakladatelských právních jednání do souladu se zákonem o obchodních korporacích. Většinu změn jsou pak povinny provést do jednoho roku od nabytí účinnosti předmětné novely, tedy nejpozději do 1. ledna 2022 a zároveň takto učiněné změny zakladatelského právního jednání musí zanést do sbírky listin příslušným rejstříkovým soudům.

Z těch nejpodstatnějších změn, které novela přináší, jmenujme:

  • úpravu monistického modelu řízení akciové společnosti, kdy dojde ke zrušení funkce statutárního ředitele, kterého v plném rozsahu nahradí jediný volený orgán, a to správní rada, která bude plnit funkci obchodního vedení i funkci kontrolní,

  • volbu členů dozorčí rady zaměstnanci, kdy bude platit, že u akciových společností s dualistickým modelem řízení, jež mají více než 500 zaměstnanců, bude 1/3 členů dozorčí rady volena jejími zaměstnanci v pracovním poměru,
  • změny související se smlouvou o výkonu funkce člena orgánu,
  • změny v související s právnickou osobou jako člen voleného orgánu, kdy bude nutné okamžitě zvolit zástupce - fyzickou osobu - která splňuje zákonné požadavky a předpoklady pro výkon dané funkce, čímž má být eliminováno řetězení právnických osob v orgánech korporací,
  • zjednodušení při rozhodování per rollam,
  • možnost výmazu některých (nadbytečných) údajů ze společenské smlouvy a stanov bez nutnosti měnit tyto listiny prostřednictvím notářského zápisu,
  • možnost dosud zakázaného převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti,
  • možnost společníka domáhat se neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu i u osobních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti),
  • nová pravidla pro nakládání s neaktivními obchodními korporacemi,
  • možnost splacení základního kapitálu do výše 20.000 Kč u společnosti s ručením omezeným odlišným způsobem než složením na speciální bankovní účet.

Novela si klade za cíl odstranit stávající výkladové problémy zákona o obchodních korporacích, řešit praktické problémy při aplikaci stávajícího znění zákona a snížit administrativní zátěž. Pokud však obchodní korporace a družstva neupraví svá zakladatelská právní jednání či společenské smlouvy do souladu s novelizovaným znění zákona o obchodních korporacích v požadované lhůtě, lze předkládat, že to může mít za následek až zahájení řízení o zrušení společnosti s likvidací.

Potřebujete novelizovat zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.