ÚPRAVA STANOV A ZAKLADATELSKÝCH LISTIN

Tailoring společnosti pro Vás zajistíme nejen u nově zakládaných společností, ale i u Vaší stávající společnosti, pokud během Vašeho podnikání zjistíte, že Vám stávající stanovy , nebo zakladatelské společenské listiny nevyhovují.

Nejčastější úpravy stanov se týkají dědění obchodního podílu, vydání kmenových listů, navýšení základního kapitálu, zavedení konkurenční doložky, rozhodování valné hromady per rollam a funkcí jednatele či dozorčí rady. 

Obchodní podíl

Chcete zakázat možnost zastavení obchodního podílu?

Váš společník může chtít "ručit" za dluh obchodním podílem a věřiteli k němu zřídit zástavní právo. Toto omezení není možné u jednočlenné společnosti, po dobu kdy bude jednočlennou.

Chcete, aby společnost vydala kmenové listy?

Kmenové listy jsou specifické svoji neomezenou převoditelností. Ve volném překladu jsou to "akcie na držitele".

Chcete, aby byl Váš obchodní podíl děděn?

Vyloučíte-li možnost dědění, dědicům se vyplatí vypořádací podíl a do společnosti nevstoupí jako nový společníci.

Podíl společníka může být odlišný od poměru jeho vkladu na tento podíl. Chcete tuto možnost využít?

Při rozdělování zisku společnosti se může vyplácet podle předem daného klíče, na který nemá vliv počet vlastněných procent obchodního podílu.

Základní kapitál

Chcete si při založení společnosti určit výši základního kapitálu jinou než minimální (1,-Kč)?

Zákon o obchodních korporacích stanoví minimální výši základního kapitálu částkou 1,-Kč. Základní kapitál by však měl korespondovat z výší prvotní investice do společnosti (tak, aby nebyla předlužená po prvním nákupu).

Chcete vložit do základního kapitálu jiné majetky než peníze? 

Obvykle se do společností vkládá peněžitý základní kapitál. Do základního kapitálu je ovšem možné vložit např. movité věci, pohledávky, datové nosiče a dokumenty průmyslových práv. Je však potřeba je ocenit znaleckým posudkem

Valná hromada, jednatelé, dozorčí rada

Chcete upravit minimální usnášeníschopnost valné hromady? 

Jinak musí být přítomni společníci, kteří disponují alespoň polovinou všech hlasů.

Chcete upravit smlouvu o výkonu funkce jednatele (pracovní smlouvu s jednatelem), tak aby byla úplatná a ne bezúplatná? 

Bez uvedení jednotlivých obligatorních složek se považuje výkon funkce jednatele jako bezplatná funkce. Toto musí být schváleno valnou hromadou, nebo dozorčí radou

Chcete si určit frekvenci svolávání valné hromady, termíny pro svolání a upravit způsob rozesílání pozvánek? 

Ze zákona platí, že 1x za účetní období, min. 15 dnů předem, se posílají pozvánky poštou.

Chcete si zřídit dozorčí radu? 

Dozorčí radě můžete svěřit k dispozici kontrolní funkci. Dozorčí rada není povinná.

Ceník

Tailoring společnosti

úprava stanov, nebo zakladatelské společenské listiny

od 3.000 Kč

Notářský zápis


od 4.000 Kč

Máte dotaz? Nebojte se zeptat!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.