ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADY

Finanční úřad

Pokud jste sami zkoušeli podat registrační přihlášku, určitě jste zjistili, že to není nic jednoduchého. Zákon o DPH stanovuje velmi přísné podmínky pro plátcovství DPH, zejména to dobrovolné. Dobrovolná registrace k dani z přidané hodnoty přinejlepším trvá 60 dnů, přinejhorším nejméně rok, či je blokována správcem daně úplně.

V ČR je potřeba i nad rámec zákona prokazovat upřímný zájem plnit povinnosti plátce daně, nikoliv pouze zájem být plátcem daně, protože je to ekonomicky vhodné. V případě pochybností o Váš upřímný zájem Finanční úřad se opře o Nařízení Rady EU č. 904/2010 o správní spolupráci o boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty a přihlášku k DPH zamítne.

Pomůžeme s doplněním výzvy k odstranění pochybností

V registračním řízení podle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 280. Kdy se správce daně odvolává, že se při jeho vyhledávací činnosti nepodařilo zjistit úplné a přesné informace, které by jej vedli k rozhodnutí o registraci k DPH.

Podáme odvolání

Do rozhodnutí ve věci registrace k dani z přidané hodnoty. Způsob a forma odvolání má přísné podmínky, kdy může jejich nenaplnění vést v důsledku k zastavení odvolacího řízení. Nedostatek důkazů při odstraňování pochybností v registračním řízení, lze zhojit v souladu se základními zásadami správního řízení v řízení odvolacím. V této fázi však lze doporučit pouze profesionální vedení tohoto správního řízení.

Žaloba na odvolací finanční ředitelství

Se podává před místně příslušný Krajský soud. Celý proces finanční správy zkoumá nezávislý soud, který není zapojen do výkonné moci spadající pod Ministerstvo financí a je povolán k tomu, aby výkonnou moc kontroloval, jsou jeho rozhodnutí často pozitivní a úspěšná, pokud brojí proti nelogickému, neprávnímu a nepochopitelnému stanovisku finančního úřadu a odvolacího finančního ředitelství.

Jako advokátní kancelář zastupujeme klienty nejčastěji před těmito úřady: 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Zakládáte lékařskou praxi a potřebujete registraci pro zdroj ionizujícího záření? Máme zkušenosti s podáním žádosti o registraci včetně příslušné dokumentace.

Celní správa

Mezi její povinnosti patří například kontrola plnění zákonných povinností související se zaměstnáváním cizinců ze zemí EU i mimo EU. Kontroluje dálniční kupony a mýtně. Spravuje spotřební daně z prodeje pohonných hmot, zemního plynu, daně z elektřiny a daně z pevných paliv.

Katastrální úřad

Spravuje Katastr nemovitostí, tedy veřejný seznam nemovitých věcí. Ve kterém se mimo jiné evidují: pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, práva stavby, vlastnická a jiná věcná práva

Živnostenský úřad

Vydává rozhodnutí, zda žadatel splnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění či koncese. Provádí kontroly a ukládá pokuty za přestupky. Dohlíží na plnění povinností u provozovatele cestovní kanceláře, cestovní agentury, provozovatele letiště a letecké dopravce dle předpisů Evropského společenství.

Česká obchodní inspekce

Kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na český trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na českém trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad. 

Úřad práce a Inspektorát práce

Mimo jiné dává povolení agenturám práce, poskytuje příspěvky zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, rozhoduje o povolení k zaměstnání cizinců z třetích zemí a eviduje zaměstnance ze zemí EU, povoluje výkon umělecké, sportovní a reklamní činnosti dětí. V rámci působnosti v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele poskytuje úřad práce zaměstnancům náhradu za nevyplacené mzdové nároky od zaměstnavatelů za podmínek a v limitech stanovených zákonem.

Kontroly stanovených povinností v oblasti zaměstnanosti a ukládání pokut za delikty provádí Státní úřad inspekce práce (oblastní inspektoráty práce).

Česká práva sociálního zabezpečení

Je největší finančně správní institucí v ČR. Má na starosti výplatu: starobních a invalidních důchodů, nemocenské, mateřské, otcovské a ošetřovné apod.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Dozoruje na dodržování povinností při zpracování osobních údajů a při šíření obchodních sdělení (nevyžádaná reklama). řeší stížnosti na porušení povinností, projednává přestupky.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Hospodaří s majetkem státu, který státu již patří, ale z různých důvodů s ním nikdo nehospodaří. Úřad také nabývá majetek z tzv. odúmrtí, tedy po zemřelých bez dědiců, majetek propadlý z trestné činnosti nebo ze soudních úschov.


Potřebuje pomoci s úřady?