Asistence registrace k DPH

Potřebujete, aby Vaše společnost byla dobrovolným plátcem daně z přidané hodnoty?

Pokud jste sami zkoušeli podat registrační přihlášku, určitě jste zjistili, že to není nic jednoduchého. Zákon o DPH stanovuje velmi přísné podmínky pro plátcovství DPH, zejména to dobrovolné. Dobrovolná registrace k dani z přidané hodnoty přinejlepším trvá 60 dnů, přinejhorším nejméně rok, či je blokována správcem daně úplně.

V ČR je potřeba i nad rámec zákona prokazovat upřímný zájem plnit povinnosti plátce daně, nikoliv pouze zájem být plátcem daně, protože je to ekonomicky vhodné. V případě pochybností o Váš upřímný zájem Finanční úřad se opře o Nařízení Rady EU č. 904/2010 o správní spolupráci o boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty ze dne 7. 10. 2010 a přihlášku k DPH zamítne.

S čím Vám můžeme pomoci?

ASISTENCE PŘI ŘÍZENÍ O PŘIHLÁŠCE K DPH, abyste splnili všechny podmínky stanovené v § 5 a násl. zákona o DPH, jakož i naplnění podmínek upřímného zájmu plnit povinnosti plátce daně popsané v Nařízení Rady EU č. 904/2010 o správní spolupráci o boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty ze dne 7. 10. 2010.

DOPLNÍME VÝZVU K ODSTRANĚNÍ P OCHYBNOSTÍ v registračním řízení podle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 280. Kdy se správce daně odvolává, že se při jeho vyhledávací činnosti nepodařilo zjistit úplné a přesné informace, které by jej vedli k rozhodnutí o registraci k DPH.

PODÁME ODVOLÁNÍ do Rozhodnutí ve věci registrace k dani z přidané hodnoty podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Způsob a forma odvolání má přísné podmínky, kdy může jejich nenaplnění vést v důsledku k zastavení odvolacího řízení. Nedostatek důkazů při odstraňování pochybností v registračním řízení, lze zhojit v souladu se základními zásadami správního řízení v řízení odvolacím. V této fázi však lze doporučit pouze profesionální vedení tohoto správního řízení.

ŽALOBA NA ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ před místně příslušným Krajským soudem. Celý proces finanční správy zkoumá nezávislý soud, který není zapojen do výkonné moci spadající pod Ministerstvo financí a je povolán k tomu, aby výkonnou moc kontroloval, jsou jeho rozhodnutí často pozitivní a úspěšná, pokud brojí proti nelogickému, neprávnímu a nepochopitelnému stanovisku finančního úřadu a odvolacího finančního ředitelství.

nebo

PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTI REGISTROVANÉ K DPH

OZNÁMENÍ

Naše společnost se tímto distancuje od klientů podílejících se na tzv. karuselových (kolotočových) podvodech, či jiných podvodech s DPH. Snažíme se pouze bojovat proti úřednímu šimlu a české byrokracii, která nad rámec svých pravomocí u každého slušného podnikatele pod záštitou boje proti podvodům presumuje jeho vinu.